Harvard South Asian Men's Collective

Navigation

[LOGO]

Members

2010

Joe Thumpasery
Kiran Bhat
Kreg Moccia
Kunal Raygor
Michael Chance
Roy Mathew [Chair, 2008]
Rohan Prasad
Russell Rennie [Secretary, 2007]
Shiv Gaglani
Tejas Sathian

2011

Abhishek Bose-Kolanu
Ankur Agrawal
Ashraf Ahmed
Bilal Siddiqui
Nihar Shah
Pramod Thammaiah [Treasurer, 2008]
Souvik Paul [Brotherhood Chair, 2008]
Jason Shah [Chair, 2009. Secretary, 2008.]
Vishal Lugani

2012

Aditya Balasubramanian
Avinash Joshi
Anand Bhatt
Ashin Shah
Nihar Shah
Haaris Beg
Jay Shah [Brotherhood Chair, 2009]
Omar Bari
Papa Chakravarty
Ravi Mulani [Treasurer, 2009]
Rishabh Sinha [Secretary, 2009]
Steven Maheshwary
Suhas Rao
Utsav Bhat
Vijay Kedar